Spelregels
Leerlingenvervoer

Algemeen
 • Wilt u het volgende schooljaar (weer) gebruik wilt maken van het leerlingenvervoer? Vraag het dan tijdig (voor 1 mei) aan bij uw gemeente. Via de website routevervoer-bar.nl komt u snel uit bij de juiste informatie om een (nieuwe) aanvraag te doen;
 • U controleert de informatie over het vervoer die u ontvangt van uw vervoerder goed en geeft eventuele fouten zo snel mogelijk door aan uw vervoerder;
 • In verband met de privacy is het niet toegestaan om in het voertuig foto’s, filmpjes of andere opnames te maken;
 • Het vervoer wordt alleen georganiseerd op de vaste schooldagen en schooltijden, genoemd in de schoolgids van de school. Incidentele lesuitval (bijvoorbeeld door ziekte van leerkrachten), een bezoek aan een huisarts, een tandartsafspraak onder schooltijd en/of vervoer naar de BSO vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Hiervoor moet u zelf vervoer regelen;
 • Het is niet mogelijk om met de chauffeur te regelen dat uw kind met een andere route meerijdt, ook niet bij verjaardagen of partijtjes. Het is namelijk heel belangrijk dat de vervoerders altijd precies weten welke kinderen in welke taxi zitten;
 • Om wijzigingen in het vervoer goed en snel te kunnen verwerken verzoeken wij u om, indien mogelijk, altijd het routenummer te vermelden als u contact opneemt.
Afspraken over de reis
 • De chauffeur komt vooraf kennismaken met u en uw kind. Ook wanneer er (tijdelijk) een andere chauffeur ingezet wordt op uw route. Alleen in geval van onverwachte uitval van een chauffeur, of in geval van een incident zoals een weeralarm, kan het zijn dat het vervoer anders wordt uitgevoerd dan gepland. In die gevallen kan het zijn dat uw kind vervoert wordt door een andere (onbekende) chauffeur;
 • De chauffeur haalt uw kind op de afgesproken plek op. Dit is in veel gevallen bij de voordeur. Woont u in een flat of instelling? Dan geldt de hal of centrale receptie als ophaalplek;
 • Uw kind staat op het afgesproken tijdstip klaar. De chauffeur wacht maximaal drie minuten. Wanneer uw kind er na drie minuten nog niet is, dan moet de chauffeur vertrekken om andere kinderen op te halen;
 • De chauffeur rijdt zoveel mogelijk via een vaste route. Indien er vertraging is van meer dan vijftien minuten informeert uw vervoerder u daarover;
 • De chauffeur kan soms iets te vroeg of iets te laat zijn, bijvoorbeeld vanwege verkeersdrukte. Houd een marge van + en – 5 minuten rond de afgesproken tijd aan en zorg dat uw kind klaar staat om in te stappen;
 • De reis van u kind duurt nooit langer dan 90 minuten (enkele reis);
 • De chauffeur zet uw kind maximaal 15 minuten voor aanvang van de lessen, maar nooit te laat af op school;
 • De chauffeur haalt uw kind altijd binnen 15 minuten na afloop van de lessen op om hem/haar naar huis te brengen;
 • De begin- en eindtijden van de school zoals die in de schoolgids staan zijn leidend bij het bepalen van de afzet- en ophaaltijd;
 • Bij het terugbrengen brengt de chauffeur uw kind ook naar de afgesproken plek. De chauffeur rijdt pas weg als uw kind binnen of opgevangen is.
Afspraken over veiligheid
 • De chauffeur stopt altijd aan de juiste, veilige kant van de weg;
 • De chauffeur neemt de sleutels uit het contactslot bij het verlaten van het voertuig;
 • De chauffeur handhaaft de rust en orde in het voertuig;
 • Er geldt een vaste zitplaatsverdeling in de taxi’s. Die wordt bepaald door uw vervoerder;
 • De chauffeur helpt indien nodig met in- en uitstappen en vertrekt pas wanneer alle kinderen op hun vaste plek zitten en de veiligheidsgordels om hebben;
 • De chauffeur rijdt rolstoelen in de taxi naar binnen en zet deze op de juiste wijze vast;
 • De chauffeur is de enige in het voertuig die de radio, portieren, ramen en rolstoellift bedient;
 • De chauffeur houdt zich aan alle wettelijke eisen en alle afspraken die de gemeenten met uw vervoerder hebben gemaakt;
 • Alle chauffeurs zijn in het bezit van een diploma levensreddend handelen;
 • De chauffeur verricht géén medische- of zorghandelingen.
Afspraken over gedrag
 • Uw kind stapt rustig in en uit de taxi en gaat niet dringen;
 • Uw kind gedraagt zich netjes in het voertuig en gebruikt correcte taal;
 • Uw kind volgt altijd de aanwijzingen van de chauffeur op;
 • Uw kind doet altijd de veiligheidsgordel om (eventueel met hulp) en houdt deze gedurende de hele reis om. De chauffeur controleert het gebruik van de veiligheidsgordel;
 • Uw kind houdt het voertuig schoon door niet te snoepen, eten en drinken in de taxi;
 • Uw kind zit niet aan andere kinderen of aan andermans spullen;
 • Als uw kind ongewenst gedrag vertoont tijdens de taxirit, zal de chauffeur dit bij u, de school en PiM melden. De chauffeur gaat hierover met u en uw kind in gesprek. Mocht dat geen oplossing bieden, dan neemt PiM contact met u op om te kijken hoe we de rust in het vervoer terug kunnen brengen;
 • Indien na een waarschuwing het gedrag van uw kind niet positief verandert, kan in overleg met PiM en de gemeente worden besloten om het vervoer tijdelijk of in zijn geheel te beëindigen. In dat geval vervalt uw recht op leerlingenvervoer en moet u er zelf voor zorgen dat uw kind op school komt (en opgehaald wordt).
Wat verwachten wij van u?
 • U zorgt er voor dat er iemand is om uw kind na de taxirit op te vangen;
 • U zorgt er voor dat er bij uw vervoerder een telefoonnummer bekend is van een contactpersoon die in noodgevallen benaderd kan worden;
 • U geeft eventuele bijzonderheden of beperkingen die voor de veiligheid van het vervoer belangrijk zijn door aan de chauffeur op het moment dat u met hem/haar kennis maakt;

U zorgt er voor dat uw kind, indien nodig, een codicil bij zich draagt waarin eventuele beperkingen, medicijngebruik en andere vitale informatie vermeld staan. In geval van calamiteiten kan de chauffeur

Wat doet u bij ziekte of andere veranderingen?
 • Wanneer uw kind een keer of een paar dagen niet naar school gaat, bijvoorbeeld omdat hij/zij ziek is, geef dit dan door aan uw vervoerder. De contactgegevens staan op de achterzijde van dit boekje;
 • Een betermelding geeft u ook zo spoedig mogelijk door aan uw vervoerder. Dit kan tot uiterlijk één dag voor de geplande ophaaltijd. Zonder betermelding plant uw vervoerder geen vervoer in;
 • Geef ook aan uw vervoerder door als u uw kind (een keer) zelf ophaalt of naar school brengt;
 • Grote wijzigingen, zoals een verhuizing, schoolwijziging of langdurige afwezigheid meldt u tijdig bij uw gemeente. Doet u dit te laat, dan loopt u het risico dat uw kind tijdelijk geen vervoer heeft.
Wat te doen bij incidenten?

Als er incidenten plaatsvinden tijdens het vervoer, maakt uw vervoerder hier zo spoedig mogelijk melding van bij u, de school en PiM. Onder incidenten verstaan we onder andere onverwachte grote verkeersdrukte, een ongeval, slecht weer en/of ongewenst gedrag van kinderen. Het meenemen van attributen die niet getolereerd worden en gevaarlijk zijn (bijv. scherpe voorwerpen en/of speelgoed dat op een wapen lijkt) wordt ook als incident beschouwd.

Slecht weer

We spreken over slecht weer als het KNMI code oranje of rood heeft afgegeven in de provincie waar het vervoer plaatsvindt. In een dergelijke situatie overleggen we met de school of we het vervoer kunnen voortzetten. Uiteindelijk bepaalt de contractbeheerder of het vervoer doorgaat. Het kan ook voorkomen dat het vervoer vertraagd uitgevoerd wordt. In beide gevallen wordt u hierover geïnformeerd door uw vervoerder of de school van uw kind.

Heeft u een klacht?

Als u een klacht heeft over het vervoer, dan kunt u deze het beste direct, maar in ieder geval binnen vijf dagen na de uitgevoerde rit, indienen bij PiM. Op de pagina Contact is aangegeven hoe u contact opneemt met PiM. Geef bij het doorgeven van een klacht een duidelijk geformuleerde omschrijving van de klacht. Ook suggesties ter verbetering van het vervoer zijn welkom. Hiervoor kunt u direct contact met uw vervoerder opnemen.

Voor het onderzoeken van de klacht verzoeken wij u de volgende informatie te geven:

 • De naam en geboortedatum van uw kind;
 • De datum en het tijdstip waarop de klacht van toepassing is;
 • Het routenummer;
 • Een duidelijke omschrijving van de klacht.

Na ontvangst en registratie van uw klacht stuurt PiM uw klacht door naar uw vervoerder. Uw vervoerder handelt uw klacht verder af. PiM ziet er op toe dat dit tijdig en correct gebeurt.

De vervoerder verzamelt vervolgens alle informatie, ondervraagt de chauffeur, planner en/of andere betrokkenen en geeft binnen 5 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht. Na het onderzoek vindt er dus altijd een terugkoppeling plaats naar u. Mocht u na de terugkoppeling van de vervoerder (nog) niet tevreden zijn over de afhandeling van de klacht, laat dat dan zo snel mogelijk weten aan PiM.

Bent u niet tevreden over PiM? Dan kunt u een klacht indienen bij uw gemeente.